Šalmanovice, Lipnice, Kramolín,
Kojákovice, Vlachnovice

Vyhledat v textu

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání

Poskytování informací, příjem podání

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Sazebník úhrad za poskytování informací

Formuláře

Žádosti o informace podle zák. č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: Obec Jílovice, Jílovice 170, 373 32 Jílovice v úředních dnech a hodinách:

Pondělí

7.30 - 11.30

12.00 - 15.30

Úterý

-

-

Středa

7.30 - 11.30

12.00 - 18.00

Čtvrtek

-

-

Pátek

7.30 - 11.30

-

Telefonické podání: pevná linka: 386 325 110

Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Poštou na adresu Obec Jílovice, Jílovice 170, 373 32 Jílovice

Elektronicky na e-mail: oujilovice@seznam.cz  (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: 72gbrpb
Elektronickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

  • komu je žádost určena,
  • jaká konkrétní informace je požadována,
  • kdo žádost podává (jméno a příjmení, datum narození, adresu místa TP, adresu pro doručování).

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách. 

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí obce, jako povinného subjektu dle InfZ, kterým obec odmítla poskytnout informaci na základě žádosti, lze podat odvolání dle § 16 InfZ.

§ 16

Odvolání

1) Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.

2) Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.

3) Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.

4) Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout. Na postup obce při vyřízení žádosti o informaci dle InfZ lze podat stížnost dle § 16a InfZ.

§ 16a

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

1) Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,

a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,

b) kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo

d) který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14 odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

2) Stížnost lze podat písemně nebo ústně, je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.

3) Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne 

a) doručení sdělení podle § 6, ú§ 14 odst. 5 písm. c) ebo § 17 odst. 3,

b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst,. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.

4) O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

5) Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

6) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že

a) postup povinného subjektu potvrdí,

b) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgán, žádost vyřídil, případně předložil žadateli konečnou licenční nabídku, nebo

c) usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti, tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti.

7) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. d) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že

a) výši úhrady nebo odměny potvrdí,

b) výši úhrady nebo odměny sníží, tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti, nebo

c) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, zjednal nápravu, jde-li o úhradu nebo odměnu za poskytnutí informace územním samosprávným celkem v samostatné působnosti.

8) Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

9) rozhodnutí podle odstavců 6 a 7 se oznamuje žadateli a povinnému subjektu. Proti rozhodnutí vydanému podle odstavců 6 a 7 se nelze odvolat. Jde-li však o rozhodnutí podle odstavce 6 písm. c), nelze se odvolat pouze v případě, kdy rozhodl nadřízený orgán určený podle § 178 odst. 2 věty poslední správního řádu nebo podle § 20 odst. 5 tohoto zákona.

10) Je-li poskytnuta informace podle odstavce 6 písm. c), žadatel může ve smyslu odstavce 1 písm. a) nebo c) postupovat obdobně.

Podání:

  • Osobně na Obecním úřadě - Obec Jílovice, Jílovice 170, 373 32 Jílovice
  • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

  • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
  • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

Položka

 Sazba

hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.)

0,00 Kč

fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4)

3,00 Kč

ověřování fotokopie - stránka  

30,00 Kč

ověřování podpisů - podpis

30,00 Kč

Formuláře

Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

2020

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

k žádosti ze dne 8. 1. 2020

2019

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

k žádosti ze dne 19. 12. 2019

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

k žádosti ze dne 19. 8. 2019

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

k žádosti ze dne 31. 7. 2019

2018

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

k žádosti ze dne 5. 12. 2018

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

k žádosti ze dne 28. 8. 2018

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

k žádosti ze dne 12. 6. 2018

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

k žádosti ze dne 25. 5. 2018

2017

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

k žádosti ze dne 13. 9. 2017

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

k žádosti ze dne 24. 7. 2017

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

k žádosti ze dne 7. 7. 2017

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

k žádosti ze dne 24. 5. 20174

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

k žádosti ze dne 21. 2. 2017

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

k žádosti ze dne 2. 1. 2017

2016

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

k žádosti ze dne 12. 10. 2016

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

k žádosti ze dne 29. 9. 2016

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

k žádosti ze dne 21. 6. 2016

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

k žádosti ze dne 8. 2. 2016

 

Výroční zpráva o poskytování informací

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBCE JÍLOVICE 2020

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBCE JÍLOVICE 2019

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBCE JÍLOVICE 2018

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBCE JÍLOVICE 2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBCE JÍLOVICE 2020

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBCE JÍLOVICE 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBCE JÍLOVICE 2014

 

logo Jičeský kraj logo Epusa logo Czechpoint logo Portalgov logo Geosense logo Ochrana obyvatel

spolufinancuje projekty realizované obcí